TECHNICKÉ LÝCEUM - CRISIS MANAGEMENT AND CIVIL PROTECTION VYCHOVÁVATEĽSKO - OPATROVATEĽSKÁ ČINNOSŤ - FAMILY AND HUMAN SERVICES ŠKOLA PODNIKANIA - AN EFFECTIVE MANAGER KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA - COSMETICIAN AND BEAUTICIAN DISTANCE STUDY VYŠŠIA ODBORNÁ ŠKOLA - HIGHER EDUCATION

KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA - COSMETICIAN AND BEAUTICIAN

ŠTÝLOVÝ VIZÁŽISTA

Študijný program ŠTÝLOVÝ VIZÁŽISTA / študijný odbor 6362 M kozmetička a vizážistka/

Školský vzdelávací program štvorročného študijného odboru, ukončeného maturitnou skúškou je moderným vyjadrením

 • túžby moderného človeka po kráse,
 • túžby po zdravom životnom štýle,
 • predstavy mladého vizážistu o komforte, luxuse
 • dojmov z exkluzívnych procedúr kozmetického ošetrenia
 • požiadaviek klientov na relax a oddychové aktivity.

Absolventi budú plne kvalifikovanými odborníkmi pre prácu v moderných privátnych alebo vlastných zariadeniach starostlivosti o pleť, telo ruky, nohy, vlasy.

Fantázia a talent žiakov pri aplikácii  moderných trendov v kozmetike a vizážistike sú podporované od prvého ročníka realizáciou vlastných projektov žiakov. Žiaci

 • pracujú s exkluzívnou domácou a zahraničnou kozmetikou
 • spolupracujú pri tvorbe moderných vlasových trendov
 • majú možnosť tvorivo zvládnuť nechtový dizajn a nail art
 • sú podporovaní pri používaní nových kaderníckych technológií
 • sú podporovaní v kreativite a tvorivých vizážistických víziách.

Žiaci sa zúčastňujú medzinárodných súťaží vo vlasovom dizajne, kozmetických trendoch, manikúre, nail arte.  

Medzinárodná výstava INTER BEAUTY  Bratislava február 2014 tretie miesto v kategórii žiarivé plesanie a zvláštna cena za maľbu na telo.

Výstava SVADOBNÉ DNI – BEAUTÉ Nitra január 2014 piate miesto v kategórii Retro NEVESTA.

Výstava Stredoškolák JOB Fórum exkluzívna módna prehliadka spoločenských modelov.

Žiaci môžu svoje individuálne a skupinové diela prezentovať na výstavách a veľtrhoch organizovaných prestížnymi agentúrami.

Žiaci sa stretávajú  so svetoznámymi vizážistami, kaderníkmi, kozmetikmi na domácej a svetovej úrovni.

Škola organizuje módne prehliadky a prezentačné akcie pre vlastných zákazníkov, firmy aj verejnosť.

Žiaci sú školení odborníkmi svetových značiek a majú možnosť sa stať súčasťou veľkého sveta celebrít, divadiel, filmu, wellness programov a biznis centier.

MAKE-UP STYLIST
 
General education programme – A Stylish  Beautician  /general education department 6362 M a cosmetician/ a beautician and make-up artist /

The school educational program lasts four years and is completed by the school leaving examinations. The programme highlights:

•The desire for beauty in mdern society
• The desire for a healthy lifestyle,
• The visions of a young beautician about comfort and  luxury
• Impressions of exclusive cosmetic treatments
• Clients' requirements for relaxation and leisure activities.

The graduates will be fully qualified professionals to work in modern private companies or run their own business focused on the  face, body, hands, feet and hair care.

The students’ fantasy and  their talent in  application of  modern trends in cosmetics and visage art/image consulting  are supported from the first year study  by  implementation of their own projects. The students:

• Work with exclusive domestic and foreign cosmetics
• Cooperate  together to create a modern hair trends
• Get the chance to create  nail design and nail art
• Are encouraged to use new technologies in hairdressing business
• Are encouraged to incorporate creativity and  innovations in visage imaging

The students take part  in the international  hair design competitions,  cosmetics trends,  manicure and nail art competitions:

The international exhibition INTER BEAUTY Bratislava, February 2014 - the third place in the category of shining gladness and a special prize. for the best body paint art

The exhibition,WEDDING DAYS - BEAUTÉ  Nitra January 2014 -  the fifth place in the category of Retro BRIDE.

The exhibition HIGH SCHOOL JOB Forum – participation in exclusive fashion show of social models.

The students can present their individual and collective samples  at the exhibitions and fairs organized by prestigious agencies.

The students meet with famous makeup artists, hairdressers, cosmeticians/beauticians with a high level of skills from  Slovakia and from foreign countries

The school organizes fashion shows and presentation events for their own customers, companies and for  the public interest as well.

The students are trained by experts on international brands and have the opportunity to become a part of a big world of show business, theatrical events, film industry,  wellness programs and business centers.
 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Zlatovská cesta 35
  911 05 Trenčín
 • +421 32 7432135
  +421 918 940 698

  ssos.tn@centrum.skFotogaléria