TECHNICKÉ LÝCEUM - CRISIS MANAGEMENT AND CIVIL PROTECTION VYCHOVÁVATEĽSKO - OPATROVATEĽSKÁ ČINNOSŤ - FAMILY AND HUMAN SERVICES ŠKOLA PODNIKANIA - AN EFFECTIVE MANAGER KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA - COSMETICIAN AND BEAUTICIAN DISTANCE STUDY VYŠŠIA ODBORNÁ ŠKOLA - HIGHER EDUCATION

ŠKOLA PODNIKANIA - AN EFFECTIVE MANAGER

EFEKTÍVNY MANAŽÉR

Študijný program EFEKTÍVNY MANAŽÉR / študijný odbor 6341 M škola podnikania

Nový a zaujímavo  modernizovaný školský vzdelávací program pripravuje za štyri roky štúdia absolventov, ktorý hravo a na vysokej odbornej úrovni zvládnu

 • ekonomiku malého a stredného podnikania
 • organizáciu verejnej správy, štátnej správy a samosprávy
 • problematiku  manažmentu a marketingu
 • zákonitosti vnútorného a zahraničného obchodu
 • moderné riadenie ľudských zdrojov
 • súkromné podnikanie, cestovný ruch, agroturistiku a eko podnikanie.

Absolventi študijného odboru obsadia na trhu práce dôležité pracovné miesta vo verejných a štátnych inštitúciách, v štátnej správe a samospráve.

Absolventi budú špecializovanými odborníkmi zahraničného a vnútorného obchodu.

Lákadlám svetových cestovateľských zázrakov neodolajú absolventi, ktorí sa budú špecializovať na cestovný ruch a na podnikanie v ňom.

Absolventi túžiaci po vlastnom biznise úspešne obstoja v konkurenčnom prostredí súkromného podnikania na Slovensku aj v rámci Európskej únie, či v celosvetovom podnikaní.

Absolvent študijného odboru má možnosť nakombinovať si balík odborných predmetov, ktoré budú spĺňať jeho predstavy o

 • modernom podnikaní,
 • riadení štátu,
 • verejnej a štátnej sfére,
 • riadení štátnych a súkromných financií,
 • cestovnom ruchu, agroturistike a eko podnikaní.

 

Kladieme dôraz na zábavu, dobré medziľudské vzťahy, úctu človeka k človeku, humanizmus a ochranu ľudských práv. Našou prioritou je  uplatnenie absolventov na trhu práce a nie na úrade práce!

AN EFFECTIVE MANAGER  - THE SCHOOL OF BUSINESS

General education  programme - effective manager /general education department 6341 M - commerce and business
A new, effectively modernized school educational programme which lasts  four years,  provides the students with  the role-playing teaching methods  and enables them to master and achieve the high level of knowledge in the following:

• The economy of small and medium-sized  businesses
• The  organizational context of the public, state and local government administrations
• The problematics of Management and Marketing
• Patterns of internal and international trade
• Modern  human resources management
• Private entrepreneurship, tourism, agro-tourism and eco-business.

The graduates  will occupy the important job positions on the labour market  in the public and the state institutions, the state and local government administrations.

The graduates will become international and domestic trade specialists. The graduates who will specialize in business   tourism  will not be able  to resist a lucrative  opportunity to see the world  miracles . The graduates  who long to run their  own business  will succeed  in the competitive business environment  in Slovakia,  the European Union, or in the  global business environment.
The student of the general education programme  has the possibility to combine the specialized subjects package that will meet his ideas about:

• Modern business,
• The state governance,
• Public and the state sectors
• Managing  of the public  and private finances,
• Tourism, agro-tourism and eco-business.
 
We emphasize fun, we support  good interpersonal relationships, we insist on  respecting each other, we also encourage  humanism and human rights. Our priority is the  graduate’s  success on the labour market,  not on the labour office!

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Zlatovská cesta 35
  911 05 Trenčín
 • +421 32 7432135
  +421 918 940 698

  ssos.tn@centrum.skFotogaléria