TECHNICKÉ LÝCEUM - CRISIS MANAGEMENT AND CIVIL PROTECTION VYCHOVÁVATEĽSKO - OPATROVATEĽSKÁ ČINNOSŤ - FAMILY AND HUMAN SERVICES ŠKOLA PODNIKANIA - AN EFFECTIVE MANAGER KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA - COSMETICIAN AND BEAUTICIAN DISTANCE STUDY VYŠŠIA ODBORNÁ ŠKOLA - HIGHER EDUCATION

VYCHOVÁVATEĽSKO - OPATROVATEĽSKÁ ČINNOSŤ - FAMILY AND HUMAN SERVICES

SLUŽBY ČLOVEKU A RODINE

Študijný program SLUŽBY ČLOVEKU A RODINE / študijný odbor 7646 M vychovávateľsko -  opatrovateľská činnosť

Školský vzdelávací program vypracovaný na základe skúseností odborníkov z praxe, opatrovateľov pôsobiacich v sociálnej sfére, ktorí poskytli svoje skúsenosti z práce so seniormi v zariadeniach štátneho charakteru aj v privátnej sfére, vychovávateľmi venujúcimi sa práci s deťmi v predškolskom  a školskom veku a sociálnymi odborníkmi.

Absolventi budú plne kvalifikovanými odborníkmi pre prácu so seniormi v štátnych a privátnych

 • zariadenia sociálnej starostlivosti
 • domovoch dôchodcov
 • domovoch sociálnych služieb
 • hospicoch a agentúrach domácej opatrovateľskej starostlivosti.

Absolventi budú plne kvalifikovanými odborníkmi pre prácu s deťmi a mládežou v štátnych a privátnych

 • detských jasliach
 • materských školách
 • školských kluboch detí a centrách voľného času
 • zariadeniach domácej opatrovateľskej starostlivosti o deti a mládež.

Absolventi študijného odboru po štvorročnom štúdiu, ukončenom maturitnou skúškou majú možnosť uplatnenia a kvalifikovanej práce na pracovných miestach ponúkaných na trhu práce nielen regionálneho charakteru, ale aj v rámci celej Európskej únie.

Naši absolventi úspešne študujú na vysokých školách odbory pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca, psychológia, pedagogika a vychovávateľstvo.

Kombinácia odborných predmetov poskytuje zaujímavé zručnosti zo špeciálnej a sociálnej pedagogiky, psychológie, patopsychológie. Zaujímavosťou odboru je animácia voľného času, odborná práca s klientom, relaxačné metódy, legislatíva v odbore a posunková reč, ktorá otvára absolventom nové možnosti pôsobenia.

FAMILY  AND  HUMAN  SERVICES

General education programme /Family and human services /general education department 7646 M nursing and carers /treatment services
The school  educational programme  was  based on  the experience of practitioners and carers engaged in the social sector and who shared their experience of taking care about the elderly  either in the state or  private elderly care  institutions.  Also on the experience of  mentors working in the kindergartens and schools and finally,  on the experience of social experts.  
The graduates will be fully qualified professionals to work with seniors in the state and private institutions:
• Social care institutions
• Retirement  homes
•Care homes
• Hospices and nursing home care agencies.

The graduates will be fully qualified professionals to work with the children and youth in the state and private institutions:

•Nursery school
• Kindergartens
• School children's clubs and leisure centers
•Home care of children and youth.

After four years  study and  having passed their final exams, the graduates  have the possibility of applying for a skilled  jobs  offered on the labor market not only in Slovakia  but also throughout the European Union.
Our graduates successfully study  at the Slovak universities on the  following faculties : Pedagogical, Special pedagogy, Social work, Psychology, Pedagogy and  mentoring.

The combination of specialized subjects provides interesting skills of Special and Social Pedagogy, Psychology, Pathopsychology.  The educational  progamme is attractive by its animation of leisure time, professional  relationships with clients, relaxation techniques,  legislative rules and the sign language, which opens new job possibilities for the graduates.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Zlatovská cesta 35
  911 05 Trenčín
 • +421 32 7432135
  +421 918 940 698

  ssos.tn@centrum.skFotogaléria