TECHNICKÉ LÝCEUM - CRISIS MANAGEMENT AND CIVIL PROTECTION VYCHOVÁVATEĽSKO - OPATROVATEĽSKÁ ČINNOSŤ - FAMILY AND HUMAN SERVICES ŠKOLA PODNIKANIA - AN EFFECTIVE MANAGER KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA - COSMETICIAN AND BEAUTICIAN DISTANCE STUDY VYŠŠIA ODBORNÁ ŠKOLA - HIGHER EDUCATION

TECHNICKÉ LÝCEUM - CRISIS MANAGEMENT AND CIVIL PROTECTION

KRÍZOVÉ RIADENIE A CIVILNÁ OCHRANA

nový študijný program ktorý vyštudujete len u nás v škole – krízové riadenie a civilná ochrana / študijný odbor 3918 M technické lýceum /

Jediný školský vzdelávací program v Trenčianskom kraji a na Slovensku, ktorý pripraví odborníkov pre Integrovaný záchranný systém v Slovenskej republike. Program  plný adrenalínu, emócií a úcty k životu a ľudskej existencii.

Absolvent štvorročného štúdia ukončeného maturitnou skúškou je exkluzívnym a vysoko kvalifikovaným odborníkom v oblastiach:

 • manažmentu krízových situácií
 • integrovaného záchranného systému
 • hasičského záchranného zboru
 • manažmentu a koordinácie činností civilnej ochrany

 

Balík odborných predmetov spĺňa  predstavy žiaka o

 • zásahoch pri hromadných nešťastiach
 • likvidácii nebezpečných látok
 • organizácii záchranných prác pri zemetraseniach, požiaroch, leteckých katastrofách, železničných nešťastiach, dopravných nehodách
 • ochrane osôb, majetku
 • zabezpečovaní prevencie teroristických útokov
 • ochrane obyvateľstva, evakuácii civilných osôb.

 

 Žiaci získajú podľa svojho záujmu

 • schopnosti vedenia motorového vozidla
 • schopnosti zvárania
 • schopnosti obsluhy lesných zariadení a náradí
 • schopnosti ochrany osôb a majetku
 • schopnosti držiteľa zbrane
 • schopnosti vedenia vodných plavidiel
 • schopnosti enviromentálnej ochrany
 • kondičnú prípravu na výkon uvedených náročných činností.

Žiaci podľa svojho záujmu sa môžu zaoberať kynológiou, hypológiou, bojovými umeniami, streleckou prípravou, horolezeckým výcvikom.

 

CIVIL DEFENCE AND RESCUE SERCVICES


A new general educational  programme available only at our school - the crisis management and civil protection / general education department M 3918 technical lyceum /

 

 
The only one school educational programme in Trenčín region, Slovakia, which prepares professionals for the integrated rescue system in the Slovak Republic. The programme is full of adrenaline, emotions, based on  respect for human life and human existence.
 
After four years study and  having passed his final exams,  the graduate becomes an exclusive and qualified professional  highly skilled in the field  of :

• Сrisis Management
• Integrated Rescue System
• Fire Rescue Group
• Management and Coordination of Civil Protection.

The student of the general education programme  has the possibility to combine the specialized subjects package that will meet his ideas about:

• Intervention after mass disasters
• Disposing of hazardous substances
• Organization of rescue operations after earthquakes, fires, plane crashes, train crashes, traffic accidents
• Rescuing the people and people’s  properties
• Ensuring the prevention of terrorist attacks
• Citizens protection and  evacuation of civilians.

In addition to the specialized subjects, focused on theoretical knowledge, the students will have their practical learning directly in the companies providing integrated rescue system in Slovakia. The students will gain the following skills according to their interests:

• Driving skills
• Welding skills
• Forestry equipment and tools services
• Rescuing the people and people’s property
• The right to own a gun  
• Skills in sailing water craft
• The environmental protection rules
• Physical health to do the mentioned demanding activities.

The students can deal with cynology, hyppology, martial arts,   shooter guidance or climbing training  according to their interests.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Zlatovská cesta 35
  911 05 Trenčín
 • +421 32 7432135
  +421 918 940 698

  ssos.tn@centrum.skFotogaléria