MATURITNÁ SKÚŠKA ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE POZVÁNKA NA MS 2023 Usmernenie k odovzdaniu práce na PČOZ MS 2023 Termín PČOZ MS 2023 Termíny IČ a TČOZ MS 2023 AKO VYPRACOVAŤ PČOZ MS O Z N A M Zadania pre IČ MS 2023 SJL a CJ Témy pre TČOZ MS 2023

 

Milí žiaci, štvrtáci, maturanti,

dovoľujeme si touto cestou upriamiť Vašu pozornosť na fakt, že sa blíži termín odovzdania práce na Praktickú časť odbornej

zložky maturitnej skúšky 2023, ktorý bol stanovený na 28. 02. 2023 o 14,30 hod..

V tomto termíne je žiak povinný odovzdať koordinátorovi MS 2023, Jane Jakubekovej, vytlačenú a v tvrdej väzbe

zviazanú a v elektronickej podobe  pripravenú /USB/ minimálne tri krát odkonzultovanú prácu na Praktickú časť odbornej zložky

maturitnej skúšky 2023.

Na základe týchto skutočností si Vám dovoľujeme oznámiť, že posledný termín konzultácie práce stanovuje vedenie školy na

22. 02. 2023 o 14,30 hod.. v knižnici školy.

Práce budú konzultované verejne pred trojčlennou komisiou zloženou s odborných pedagogických zamestnancov školy.

Na poslednej, tretej odbornej konzultácii k PČOZ MS 2023 žiak odprezentuje v krátkosti svoju prácu a dostane posledné pokyny

k jej dopracovaniu, ako aj informáciu o tom, či je práca po odbornej aj formálnej stránke v poriadku a možno ju dať zviazať a

predložiť v stanovenom termíne k ohodnoteniu.

/ Doporučujeme preto zaslať prácu konzultantom mailom do 20. 02. 2023 do 23,59 hod.. aby ju konzultanti mohli dôkladne

odkontrolovať/.

Termín poslednej konzultácie je pre všetkých záväzný. Po tomto termíne sa už žiadne konzultácie neuskutočnia.

Žiaci, ktorí nesplnia podmienky a nebudú mať svoju  prácu na PČOZ MS 2023 odkonzultovanú minimálne tri krát a schválenú k

odovzdaniu, nebudú ju môcť odovdať v stanovenom termíne. Títo žiaci môžu požiadať vedenie školy o povolenie odovzdania

práce v náhradnom termíne. Náhradný termín stanoví vedenie školy po prerokovaní s predsedom školskej matuitnej komisie MS

2023 a predsedom predmetovej maturitnej komisie MS 2023 do 30. 06. 2023.

Pripomíname taktiež, že podľa platných, všeobecne záväzných právnych predpisov môže žiak pristúpiť k vykonaniu internej

časti MS 2023 / ústne maturity v mesiaci máj 2023 zo SJL, CJ a Teoretickej časti odbornej zložky - TČOZ/ ak úspešne vykonal

externú časť /EČ/, písomnú formu internej časti /PFIČ/ a praktickú časť odbornej zložky /PČOZ/ maturitnej skúšky.

Žiaci, ktorí v stanovenom termíne nesplnia podmienky odkonzultovania a odovzdania práce na PČOZ MS 2023 budú svoju

prácu musieť obhajovať a teda vykonajú PČOZ MS 2023 v mimoriadnom období MS 2023 t. j. september 2023. 

Taktiež v mimoriadnom období september 2023 budú môcť títo žiaci vykonať aj internú časť MS 2023 /ústna zo SJL, CJ a

TČOZ/.

Tešíme sa na stretnutie s Vami dňa 22. 02. 2023 o 14,30 hod. v knižnici školy na poslednej konzultácii práce na PČOZ MS 2023

a následne 28. 02. 2023 o 14,30 hod. v knižnici školy pri odovzdaní práce na PČOZ MS 2023 na ohodnotenie. / práca zviazaná

v tvrdej väzbe, pripravená v elektronickej forme - USB a priložené protokoly o troch odborných konzultáciách práce od

konzultanta.

Veríme, že všetko v zdraví zvládnete a ostávame s pozdravom

 

Mgr. Viera Chochlíková

Súkromná stredná odborná škola

Zlatovská cesta 35

911 05 Trenčín

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Zlatovská cesta 35
    911 05 Trenčín
  • +421 32 7432135
    +421 918 940 698

    ssos.tn@centrum.skFotogaléria